Výstraha pokuty

1. Zavedení funkce výstrahy pokuty v systému v zájmu ochrany dopravců dodržujících právní předpisy

15. července 2015 byl systém elektronického výběru mýtného úměrně ujeté vzdálenosti HU-GO rozšířen o další službu. Díky účinné spolupráci s organizacemi zájmových zastoupení a v souladu s požadavky dopravců je zavedena funkce výstrahy pokuty. Cílem i v mezinárodním měřítku ojedinělé funkce je ochrana neúmyslně chybujících dopravců. Zpráva formou e-mailového vzkazu upozorňuje na chybná nastavení uživatele zjištěná kontrolním systémem, takže jejich kontrolou a opravením, případně nabitím zůstatku se lze vyhnout opakovaným pokutám.

K vyvinutí bylo po interních testech zapotřebí účinné spolupráce zájmových zastoupení dopravců, organizací dopravců, zprostředkovatelů a společnosti Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Díky vynikající spolupráci mezi partnery byla v květnu 2015 ukončena druhá fáze testování, takže po jednáních s právotvorným Národním ministerstvem rozvoje a policií, udílející v systému elektronického mýtného sankce za neoprávněné užívání komunikací, mohou organizace dopravců registrované v systému HU-GO od 15. června tuto funkci používat.

Funkce výstrahy pokuty zašle uživatelům registrovaných v systému HU-GO na jimi udanou e-mailovou adresu upozornění, pokud kontrolní systém zjistí nebo předpokládá neoprávněné užití komunikace. Je důležité, že z důvodu splnění požadavků právních předpisů výstražný systém nemění postup pokutování, údaje v souvislosti s neoprávněným užíváním komunikace jsou v uzavřené soustavě předávány úřadům.

Funkci výstrahy pokuty mohou použít uživatelé registrovaní v systému HU-GO bez ohledu na to, plní-li povinnost platby mýtného zakoupením úsekového lístku nebo použitím palubního přístroje. Funkce výstrahy pokuty je v základním nastavení inaktivní. Tato funkce musí být registrovanými uživateli aktivována.

Je účelné si při této příležitosti zopakovat důležité informace, jejichž pomocí se lze vyhnout pokutám za nezaplacení e-mýtného. V případě dopravců jedoucích s úsekovým lístkem je důležité, aby byl lístek zakoupen předem, ještě před započetím jízdy. Úsekový lístek je platný jen po uhrazení jeho ceny. Úsekový lístek zakoupený na jeden směr jízdy zabezpečuje oprávnění k jednorázovému použití komunikace výlučně na naplánované trase a pouze v jednom směru. Kdo vykazuje ujetou trasu pomocí palubního přístroje (OBU), musí dbát kromě správnosti údajů uvedených v systému HU-GO (SPZ, státní příslušnost vozidla, počet náprav, zařazení podle emisní kategorie) i na to, aby byl palubní přístroj zapnut a správně fungoval, aby byl nabit zůstatek e-mýtného částkou potřebnou k cestě.

Doufáme, že funkce výstrahy pokuty také přispěje k dodržování právních předpisů během platby e-mýtného a tím udržení konkurenceschopnosti organizací dopravců řídících se právními předpisy.

2. Pokud okamžitě po upozornění o pokutě zakoupím známku (nebo si doplním zůstatek), vyhnu se pokutě?

Aby byly splněny zákonné požadavky, systém upozorňování nezmění pokutový řád, proto se údaje o neoprávněném používání silnic dostanou v uzavřeném kontrolním systému do Úřadu. To znamená, že uživatel se už nevyhne pokutě, na kterou byl upozorněn, může se však vyhnout dalším pokutám a vyšší částce pokuty, pokud na základě informací v upozornění opraví svá chybná nebo nedostatečná uživatelská nastavení. Příslušný právní předpis totiž při neoprávněném používání silnic zohledňuje časové pásmo neoprávněného užívání a výši pokuty stanovuje na základě tří časových pásem. Další informace: Pokuty.

5. Když dostanu upozornění o nízkém zůstatku a okamžitě zastavím, nedostanu ještě pokutu?

Pokud uživatel cesty nepokračuje v jízdě, samotný fakt, že palubní jednotka se dostala do evidence jednotek, na kterých je nedostatečný zůstatek, neznamená automaticky pokutu. Na to, aby mohl řádně pokračovat v cestě na síti silnic, za které je povinnost platit mýtné, musí provést opatření, tj. musí si doplnit zůstatek nebo si zakoupit silniční známku. Pokud uživatel po obdržení upozornění neprovede nezbytná opatření a přesto dále pokračuje v jízdě, musí počítat s pokutou, která se může zvyšovat úměrně s plynoucím časem a neoprávněně ujetou vzdáleností.

Příslušný právní předpis totiž při neoprávněném používání silnic zohledňuje časové pásmo neoprávněného užívání a výši pokuty stanovuje na základě tří časových pásem. To umožňuje, aby uživatel cesty mohl přistoupit k úpravě v krátkém čase po zjištění chyby a vyhnul se placení vyšší pokuty. Další informace: Pokuty.

6. Pokud okamžitě po upozornění o nízkém zůstatku doplním zůstatek nebo si koupím silniční známku, vyhnu se pokutě?

Ano, v takovém případě je možné se pokutě vyhnout. Pokud však nedojde k doplnění zůstatku a uživatel cesty si nezakoupí ani silniční známku a přesto pokračuje v jízdě, v souladu s předchozím bodem musí počítat s pokutou, která se může výrazně zvyšovat úměrně plynoucímu času a neoprávněně ujeté vzdálenosti.

Podrobné informace o vyměřování pokut a o stanovení výše pokut najdete zde: Pokuty.