Функции за известия

1. Функцията за предупреждение за глоба на HU-GO влиза в действие, за да защитава спазващите правилата спедитори

От 15 юли 2015 г. унгарската електронна система за събиране на пътни такси по изминато разстояние HU-GO предлага нова услуга. С ефективна помощ от съответните търговски асоциации функцията за предупреждение за глоба вече е достъпна, за да отговори на нуждите на спедиторите. Уникална дори в международен мащаб, тази нова функция е предназначена да защитава коректните спедитори. Имейл известието предупреждава клиентите за грешни потребителски настройки, открити от системата за контрол, за да позволи на спедиторите да избегнат глоби, като направят корекции на тези настройки или допълнят баланса на сметката си.

След вътрешно тестване тази нова ИТ разработка изискваше ефективно сътрудничество от търговските асоциации на спедиторите, спедиторските компании, операторите на системата за обявяване на такси и Hungarian Public Road Non-profit Ltd. Поради това високо ниво на партньорско участие вторият етап от тестването бе завършен успешно през май 2015 г. и след обширни консултации, проведени със законодателя Министерството на националното развитие и полицията като органа, санкциониращ неразрешеното използване на пътищата в системата за електронно таксуване, на 15 юли новата функция стана достъпна за компаниите, регистрирани в системата HU-GO.

Функцията за предупреждение за глоба изпраща предупреждение до имейл адресите на регистрираните в системата HU-GO потребители, ако контролната система открие или подозира незаконно използване на пътищата. Важно е да се отбележи, че поради изискванията за правно съответствие системата за предупреждение не променя метода на налагане на глоби и всички данни, свързани с неразрешено използване на пътищата продължават да се изпращат на Органа в затворена система за контрол.

Функцията за предупреждение за глоба е достъпна за всички регистрирани в системата HU-GO потребители, независимо дали изпълняват задължението си за плащане на пътна такса чрез закупуване на маршрутен фиш или чрез използване на бордови модул. По подразбиране функцията за предупреждение за глоба е неактивна. За да използва тази функция, регистрираният потребител трябва първо да я активира.

Сега е подходящ момент да обобщим някои ключови подробности, които потребителите трябва да имат предвид, за да избягват глоби за неплащане на електронна пътна такса. Хората с маршрутни фишове трябва да закупят фиша, преди да използват пътищата, т.е. предварително. Маршрутните фишове са валидни едва след заплащане. Маршрутните фишове, закупени за една посока, предоставят разрешително за използване на пътищата само за едно пътуване по планирания маршрут, в съответната посока. Потребители, които обявяват таксите си чрез бордови модули, трябва да проверят данните, регистрирани в системата HU-GO (регистрационен номер на автомобила, код на страната, брой мостове, категория за емисиите), и трябва да се уверят, че бордовият модул е включен и работи правилно, както и че балансът на сметката за електронна пътна такса на потребителя е достатъчен, за да покрие дължимата такса.

Вярваме, че услугата за предупреждение за глоба улеснява плащането на електронна пътна такса и помага за конкурентоспособността на спазващите правилата спедиторски компании.

2. Ако след сигнализирането на глобата веднага си купя билет (или презареждам сметката), ще се освободя ли от глобата?

Поради съответствие с нормативен акт системата за сигнализация не променя реда на налагането на глобите, данните за незаконно ползване на пътната инфраструктура преминава към Властите в затворената система за контрол. Това означава, че използващия пътната инфраструктура „няма да се размине“ с глобата, свързана със сигнализацията, но може да се освободи от допълнителни глоби и по-големи размери на глобата, ако въз основа на информацията в уведомлението коригира неправилните или непълните си настройки на потребителя, понежесъответният нормативен акт при незаконно ползване на пътната инфраструктура взема под внимание времетраенето на нарушаването и определя размера на глобата по три времеви инетрвала. Други подробности: Глоба.

5. Ако спря веднага, когато получа уведомлението за ниско салдо, няма ли да бъда глобен?

Ако използващият пътната инфраструктура не продължава пътя си, регистрирането на бордовите устройства с незаредено салдо само по себе си не означава автоматична глоба. За да може закономерно да пръдължи пътя си по мрежата на таксуваните пътища, трябва да се вземат мерки, тоест трябва да се зареди салдото или трябва да се закупи релационен билет. Ако използващият пътната инфраструктура не взема мерки след получаването на сигнала и въпреки това придължава пътя си,   трябва да очаква глоба, рамерът на която може значително да се увеличи пропорционално на изминалото време и дължината на изминатия път.

При незаконно ползване на пътната инфраструктура съответният норамтивен акт взема под внимание времетраенето на нарушаването и определя размера на глобата по три времеви интервала.  Това дава възможност на използващия пътната инфраструктура да може да поправи грешката си в картко време след научаването й и по този начин да не плаща по-голяма глоба.Други подробности: Глоба.

6. Ако след получаването на уведомлението за ниско салдо веднага зареждам салдото си или си купя релационен билет, мога ли да избегна глобата?

Да, в такъв случай може да се избегне глобата. Ако обаче не се зареди салдото и използващият пътната инфраструктура не си купи релационен билет, а въпреки това продължава пътя си, трябва да очаква глоба съгласно описаното в предната точка, размерът на която може значително да се увеличи пропорционално на изминалото време и дължината на изминатия път.

Подробна информация за санкционирането и определянето на размерите на глобата ще намерите тук: Глоба.